Dokumenty

 

Deklaracja zasad została przyjęta przez Radę PES w dniu 24 listopada 2011 r. i stanowi zbiór podstawowych wartości przyświecających naszym działaniom.

Socjalizm i socjaldemokracja szczycą się długą historią osiągnięć.

Państwo opiekuńcze, powszechny dostęp do kształcenia i opieki zdrowotnej, walka o prawa podstawowe doprowadziły do poprawy życia niezliczonej liczby osób i rozwoju bardziej sprawiedliwych, równiejszych i bezpieczniejszych społeczeństw. W XXI wieku nasz ruch nadal nakreśla lepszą przyszłość dla wszystkich.

Wolność, równość, solidarność i sprawiedliwość to nasze podstawowe wartości. Te uniwersalne wartości nie istnieją oddzielnie. Demokracja jest nieodzownym warunkiem ich pełnego wyrazu. Razem nasze wartości tworzą nasz moralny kompas mający na celu zbudowanie postępowych społeczeństw w dzisiejszym świecie. Są to społeczeństwa, w których pojedyncze osoby nie walczą ze sobą, lecz pracują razem na korzyść wszystkich. Mówimy tu o prężnych, opartych na zaufaniu społecznościach, które troszczą się o swoje otoczenie teraz, a troskę tę traktują jako inwestycję w przyszłość. Są to społeczeństwa, w których każda osoba może stworzyć warunki dla swojej emancypacji.

Nasze wartości są kwestionowane. Ludzie, pieniądze, towary, informacje i pomysły nieustannie krążą. Jednak rzeczywistość nieregulowanej globalizacji prowokuje do bardziej rozproszonego życia. Siły rynkowe, napędzane finansami i zachłanne, pochłaniają znaczną część siły demokratycznej kontroli. Siły te służą interesom garstki uprzywilejowanych. Konserwatyści i neoliberałowie pogłębili różnice gospodarcze, geograficzne i społeczne, promując system krótkoterminowości, łatwych zysków i strat, które doprowadziły do najgorszego kryzysu współczesnych czasów. Odrzucamy politykę pesymizmu, zgodnie z którą nic się nie da zrobić.

Odrzucamy język nienawiści, który czyni z ludzi i całych społeczności kozły ofiarne bolączek społecznych. Zamiast tego budujemy społeczeństwa sprzyjające włączeniu i lepszą przyszłość dla wszystkich. Potrzebujemy nowego postępowego globalnego planu działania, aby wszyscy mogli korzystać z owoców globalizacji. Jest to kwestia politycznych wyborów i odpowiedzialności.

Nasze zasady działania

1. Demokracja musi dominować we wszystkich aspektach życia, dając obywatelom możliwość podejmowania decyzji. Demokracja musi być pluralistyczna, przejrzysta, prawdziwie prezentować różnorodność społeczną i dawać każdemu szansę na uczestnictwo w ramach otwartej sfery publicznej, z niezależnymi mediami i swobodnym dostępem do internetu. Wolność słowa jest fundamentem demokratycznego społeczeństwa.

2. Kluczowe są silne organy publiczne w całym łańcuchu demokratycznym, od szczebla lokalnego, przez regionalny i krajowy, po europejski. Razem dbają o dobro publiczne, wspólny interes i promują sprawiedliwość i solidarność w społeczeństwie. Dobre sprawowanie rządów, praworządność, rozliczalność i przejrzystość to filary silnych władz publicznych.

3. Chcemy nakreślić przyszłość, tak aby ludzie mogli odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Prawdziwa wolność oznacza, że ludzie nie są pasywnymi konsumentami, lecz aktywnymi obywatelami, mają możliwość budowania społeczeństw, mają bogactwo, które wykracza poza dobrobyt materialny, tak aby zobowiązanie każdej osoby było również częścią zbiorowej troski.

4. Godziwa praca jest kamieniem milowym w czynieniu ludzi architektami swojej przyszłości. Przywrócenie prawdziwego znaczenia, prawdziwej wartości i prawdziwej ciągłości pracy w życiu ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o dawanie ludziom emancypacji i poczucia dumy.

5. Społeczeństwo opierające się na naszych wartościach oznacza nową gospodarkę, która obejmuje wszystkich. Wzrost oparty na wartościach znaczy, że zrównoważona ochrona środowiska, godność ludzka i dobre samopoczucie stanową podstawę budowania dobrobytu. Nowa gospodarka musi sprzyjać postępowi społecznemu podnoszącemu standardy życia, zapewniającemu bezpieczne domy i tworzącemu miejsca pracy. Sektor publiczny odgrywa kluczową rolę w nowej gospodarce.

6. Nasza polityka ma na celu ochronę zasobów planety zamiast ich wyczerpywania. Zrównoważona ochrona środowiska oznacza, że chronimy przyrodę dla obecnych i przyszłych pokoleń, nie tylko w miastach i krajach europejskich, lecz na całym świecie.

7. Nasza odnowiona wizja solidarności opiera się na wspólnym inwestowaniu we wspólną przyszłość. Oznacza to trwałą sprawiedliwość i solidarność między pokoleniami. Oznacza to, że chronimy planetę, dbamy o starszych i inwestujemy w młodzież. Dostęp do powszechnej i nieodpłatnej edukacji stanowi kamień milowy w zapewnianiu naszym dzieciom i wnukom środki do emancypacji.

8. Silne i sprawiedliwe społeczeństwo to społeczeństwo, które wzbudza zaufanie. Aby zagwarantować zaufanie, musimy zapewnić uczciwy podział wytwarzanego majątku. Taka zbiorowa odpowiedzialność opiera się na przekonaniu, że jesteśmy silniejsi, gdy pracujemy razem. Odzwierciedla również naszą determinację do zapewnienia wszystkim godnego życia pozbawionego ubóstwa. Wszyscy członkowie społeczeństwa mają prawo do ochrony przed zagrożeniami społecznymi w życiu.

9. Wspieramy poczucie przynależności oparte na ufnym włączeniu wszystkich, natomiast odrzucamy pełne obaw wyłączenie niektórych. Otwarte i sprzyjające włączeniu społeczeństwo przynosi korzyści jednostkom i wspomaga różnorodność. Oznacza to taką samą godność, wolność i równy dostęp do praw, edukacji, kultury i usług publicznych dla wszystkich, bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię czy przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową lub wiek. W tym społeczeństwie religia jest oddzielona od państwa.

10. Korzystając z osiągnięć ruchu feministek, kontynuujemy walkę o równouprawnienie płci. Oznacza to, że kobiety i mężczyźni po równo dzielą się pracą, władzą, czasem i rolami, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

11. Nasza wiara w społeczeństwo gwarantuje wspólne bezpieczeństwo. Wolne, pokojowe i sprawiedliwe społeczeństwo to społeczeństwo, w którym ludzie są w codziennym życiu bezpieczni.

12. Solidarność międzynarodowa oznacza, że nasza praktyka polityczna jest zawsze otwarta na zewnątrz. Nasza solidarność wykracza poza granice krajowe. Zapewniając długotrwały dobrobyt, stabilność, a przede wszystkim pokój, potrzebujemy skutecznej koordynacji w kontekście międzynarodowym na podstawie praw demokracji, wzajemnego poszanowania i praw człowieka.

 

Aby wprowadzić nasze zasady w czyn w świecie gospodarczych, społecznych i kulturowych wzajemnych powiązań, potrzebna jest nowa postępowa polityka łącząca szczebel lokalny, regionalny, krajowy i europejski w celu odzyskania demokratycznej kontroli. Szerokie podejście do prowadzenia polityki obejmującej wszystkie szczeble rządów daje gwarancję większego bezpieczeństwa życia każdego obywatela w globalnej i wielobiegunowej erze. Postępowa, demokratyczna Unia Europejska, oparta na solidarności między obywatelami i krajami Europy wzmacnia suwerenność demokratyczną na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Nasze zobowiązanie do integracji europejskiej wykracza poza konkurencję między krajami i odzwierciedla determinację do sprzeciwu wobec erozji praw socjalnych. Obejmuje nie tylko tymczasową współpracę między rządami, lecz nasze zaangażowanie w budowanie Unii Europejskiej z trwałą wspólną rzeczywistością polityczną, społeczną i gospodarczą. Bez demokratycznej kontroli nie ma procesu podejmowania decyzji politycznych, bez unii socjalnej nie ma unii gospodarczej, a bez wspólnego budżetu na wspieranie inwestycji i ograniczenie nierówności w Unii Europejskiej nie ma unii socjalnej. Obok politycznej i ekonomicznej Unii Europejskiej potrzebujemy zintegrowanej Europy socjalnej do poprawy warunków życia obywateli we wszystkich krajach bez wyjątku. Nasze historyczne zadanie polega na działaniach na rzecz stopniowej harmonizacji w ramach unii politycznej przez uczynienie z niej narzędzia sprawiedliwości i emancypacji.

W Europie potrzebny jest polityczny głos o postępowym brzmieniu. Konieczne są połączone działania socjalistów, socjaldemokratów, partii pracy i postępowych demokratów w Unii Europejskiej i w całej Europie, a wszystko to we współpracy z naszymi partnerami w ramach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych. Partia Europejskich Socjalistów przekuwa te zasady na działania. Razem będziemy kontynuować polityczną walkę w Unii Europejskiej na rzecz postępowych społeczeństw w XXI wieku.

Party of European Socialists
10-12 Rue Guimard
B-1040 Brussels
Belgium

 

www.pes.eu
 www.facebook.com/PES.PSE
 www.twitter.com/PES_PSE