• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Szanowna Pani
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej
 


Unia Pracy oczekuje od Pani Minister podjęcia intensywnych działań zmierzających do merytorycznej reformy szkolnictwa. Po wprowadzonej reformie systemowej likwidującej gimnazja, koniecznym jest zmiana metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Od dłuższego czasu obserwuje się zjawisko polegające na tym, że uczniowie  obarczani są dodatkowymi zadaniami, które muszą wykonywać w domu kosztem swojego czasu wolnego. Przekłada się to negatywnie na całą rodzinę, która poprzez obarczanie dzieci dodatkowymi pracami szkolnymi w domu, nie może w pełni realizować swoich funkcji społecznych.

Jest wielka potrzeba i oczekiwania zmiany takiego stanu rzeczy poprzez odciążenie ich od dodatkowych prac szkolnych w domu. Dom ma służyć wypoczynkowi i budowniu właściwych relacji rodzinnych.

Oczekujemy od Pani Minister szybkiej reakcji w przemodelowaniu metodyki nauczania w szkole.
 

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Unia Pracy wraca do swojego postulatu z przed wielu lat i proponuje skrócenie czasu pracy z 40 godzin tygodniowo do 36 godzin. Istota tego postulatu wynika z założenia, że dłuższy czas pracy nie przekłada się na naszą produktywność. Wykazują to przykłady europejskie, w tym szczególnie francuski. Innym elementem popierającymi nasz postulat, jest wzrost gospodarczy naszego kraju, rosnący produkt krajowy brutto, co stymuluje dalszy rozwój przedsiębiorczości w skali mikro i makro. To powoduje wzrost zatrudnienia i zmniejsza konsumpcję czasu pracy. Z lewicowego punktu widzenia, jeżeli w dobie globalizacji, 1,5 procent populacji świata jest w posiadaniu 90 procent majątku światowego, nasz postulat zyskuje dalszą akceptację. Mamy świadomość, że nasz projekt wymaga konsultacji, szczególnie w organizacjach związkowych. Liczymy na pozytywne przyjęcie naszej inicjatywy dotyczącej skrócenia czasu dla polskich pracobiorców i podjęcie próby szerokich konsultacji. Dopuszczamy stosowanie odrębnych rozwiązań dla określonych grup pracobiorców, co nie zmienia istoty naszego postulatu.

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę Ryszarda Wajszczaka, który zmarł w tym tygodniu. Był działaczem Unii Pracy w Okręgu Mazowieckim. Cześć jego pamięci.    

Biuro Krajowe UP

Warszawa, dnia 18.01.2018 r. 

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Unia Pracy zwraca się z apelem do Platformy Obywatelskiej o podjęcie inicjatywy parlamentarnej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy w poniżej określonych zakresach. Unia Pracy zawsze stała na stanowisku, że poziom płacy minimalnej powinien być jak najwyższy i stale rewaloryzowany. Niestety nasze wątpliwości budzi sposób jej ustalania przez Komisję Trójstronną. Mimo całego szacunku dla tego ciała, uważamy, że zbędnie zajmuje się tym zagadnieniem. Płaca minimalna powinna być ustalana z automatu, w taki sposób, że jej wysokość w danym roku stanowi 50 % średniej płacy z pierwszego półrocza roku ubiegłego. Taka metoda jest o wiele prostsza i skuteczniejsza, unikająca napięć w ramach Komisji Trójstronnej. Unia Pracy wnosi również do Pana Przewodniczącego o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany zapisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ten sposób, aby  o wysokości świadczeń oraz dopłat z funduszu  na dzieci pracowników nie decydowało kryterium dochodowe. Często zdarza się tak, że o pomocy dla dzieci decyduje przysłowiowa złotówka. Zniesienie kryterium dochodowego, ale tylko w zakresie pomocy dla dzieci, pozwoli pracodawcom i związkom zawodowym na bardziej swobodne i równe dzielenie środków na dzieci. Mamy nadzieję, że Platforma Obywatelska, w ramach popierania polityki prorodzinnej,  pochyli się nad tą słuszną inicjatywą, zmierzającą do tego, aby nie dzielić dzieci na lepsze i gorsze. Dziękujemy za zainteresowanie i oczekujemy od Pana Przewodniczącego podjęcia pilnych działań w proponowanych przez Unię Pracy powyższych inicjatywach.
        

Waldemar Witkowski

Przewodniczący Unii Pracy