• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na zakończenie Kongresu Partii Europejskich Socjalistów, który odbył się w Madrycie 22 – 23 lutego 2019 r. Delegaci największego zgromadzenia PSE zatwierdzili długo oczekiwany manifest wyborczy: nowy kontrakt socjalny dla Europy. Jednym z sygnatariuszy był Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Manifest przedstawia propozycje Postępowców z całej Europy europejskim wyborcom na rzecz uczciwej, wolnej i zrównoważonej Europy.

Nowa umowa społeczna dla Europy

 Manifest PES 2019

Unia Europejska musi lepiej służyć swoim obywatelom. Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r., to dla nas szansa, aby odmienić UE i zbudować bardziej sprawiedliwą Europę. Nasze społeczeństwa wciąż ponoszą społeczne koszty kryzysu gospodarczego z 2008 roku i musimy stawić czoło naglącym wyzwaniom. Europa musi pokonać nierówności, walczyć o sprawiedliwość podatkową, stawić czoło zagrażającemu nam globalnemu ociepleniu, poskromić rewolucję cyfrową, zapewnić sprawiedliwą transformację rolniczą, lepiej zarządzać migracją i zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich Europejczyków.

Europie potrzebna jest zmiana kierunku przewodnictwa i polityki, aby pozostawić w tyle neoliberalne i konserwatywne modele przeszłości oraz skupić się na wysokiej jakości miejscach pracy dla swoich obywateli, zdrowym środowisku, zabezpieczeniu społecznym i modelu gospodarczym radzącym sobie z nierównościami i kosztami życia. Utrzymanie status quo jest wykluczone. Radykalna zmiana jest niezbędna do opracowania planu na przyszłość, w który uwierzą wszyscy Europejczycy. Ogarnięci nostalgią nacjonaliści sprzedają wyłącznie niebezpieczne złudzenia, narażając na szwank dotychczasowy postęp i wartości europejskie. My – Socjaliści i Demokraci – musimy zagwarantować obywatelom dobrobyt oraz zapewnić postęp społeczny i ekologiczny, aby żaden człowiek ani żaden obszar nie pozostał w tyle w procesach przejścia na gospodarkę ekologiczną i cyfryzację. Europa musi przejść na cyrkularny model produkcji i konsumpcji, który uwzględnia ograniczenia naszej planety. Chcemy wzmocnić jedność Europy z jednoczesnym poszanowaniem jej różnorodności. Jako Socjaliści i Demokraci proponujemy nową umowę społeczną dla Europy.

EUROPA RÓWNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI. Nierówności muszą zostać drastycznie zmniejszone, a koncentracja bogactwa i majątku w rękach uprzywilejowanej mniejszości musi się skończyć. Europa dobrobytu z silnymi państwami opiekuńczymi, sieciami bezpieczeństwa socjalnego i wysokiej jakości usługami publicznymi jest niezbędna, aby zapobiegać ubóstwu i chronić potrzebujących, w tym młodzież, osoby starsze, pracowników mających trudną sytuację na rynku pracy i bezrobotnych. Mamy obowiązek chronić ludzi, gdy chorują, tracą pracę, zmagają się z niepełnosprawnościami lub trudnościami życiowymi. Prawo do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, edukacji i godnych świadczeń emerytalnych jest uniwersalne i należy go bronić. Ludzie w każdym wieku mają prawo do pracy i godnego życia. Musimy uporać się z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez współdziałanie, a nie lekceważyć je jako niepowodzenia jednostki. Należy przestrzegać zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu. Wszyscy pracownicy muszą mieć te same prawa: żadnej pracy bez umowy, żadnej pracy bez godziwego wynagrodzenia, zakaz umów nieregulujących godzin pracy i fikcyjnego samozatrudnienia. Będziemy walczyć o godne płace minimalne w całej Europie. Ubóstwo pracujących nie ma podstaw moralnych i ekonomicznych. Chcemy komplementarnego europejskiego mechanizmu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, które wesprze państwa członkowskie w przypadku znacznego wzrostu bezrobocia. Skuteczny dialog społeczny i członkostwo w związkach zawodowych to najlepszy sposób na zagwarantowanie ochrony pracowników i wzrostu wynagrodzeń. Chcemy silnego europejskiego urzędu do spraw pracy, zdolnego do walki z dumpingiem socjalnym i zapewnienia sprawiedliwej mobilności pracowników w całej UE. Potrzebny jest plan działania społecznego, aby przekształcić europejski filar praw socjalnych w wiążące zasady, które wzmocnią systemy opieki społecznej, uwzględnią modele rynków pracy i podwyższą standard życia.

EUROPA SOLIDARNOŚCI DLA WIELU, NIE DLA NIELICZNYCH. Nie ugniemy się pod niekontrolowanymi siłami rynku i położymy kres politykom oszczędności. Europa musi stworzyć szanse gospodarcze dla wszystkich oraz zapewnić stabilny dobrobyt sprawiedliwie podzielony pomiędzy wszystkich Europejczyków. Potrzebujemy długoterminowego planu inwestycji, aby przygotować nasze gałęzie przemysłu i pracowników do skorzystania z przejścia na gospodarkę ekologiczną, rewolucji cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji. Strategia przemysłowa Europy musi przeznaczyć środki na inwestycje w badania i innowacje, wspierać szkolenie i kształcenie ustawiczne oraz zapewnić tworzenie i ochronę miejsc pracy w UE. Strefa euro również wymaga znaczącej reformy i własnego budżetu. Europejskie przepisy podatkowe wymagają rewizji w celu zagwarantowania, że promują zrównoważony wzrost i zatrudnienie. Obywatelskie prawa socjalne muszą stać wyżej w hierarchii ważności niż swobody gospodarcze dla dużych korporacji. Chcemy sprawiedliwości podatkowej i będziemy w dalszym ciągu walczyć z uchylaniem się od podatków, unikaniem opodatkowania i agresywną optymalizacją podatkową. Będziemy promować wspólny europejski front na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu skutecznego opodatkowania i powstrzymania nieuczciwej konkurencji podatkowej pomiędzy korporacjami. Każdy obywatel i każda firma muszą wnosić słuszny wkład w społeczeństwo, wypełniając swoje zobowiązania podatkowe. Zyski muszą być opodatkowane w miejscu, w którym zostały wygenerowane. Wzmocnimy przepisy obowiązujące w sektorze finansowym i bankowym, ponieważ obywatele nie powinni płacić za błędy popełniane przez banki ani martwić się o bezpieczeństwo swoich lokat. Europa potrzebuje mocniejszego budżetu, aby zapewnić spójność i solidarność wśród obywateli, regionów i krajów, poprawiać standard życia w całej Europie i zmniejszać nierówności.

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA, KTÓRA CHRONI NASZ Ą PLANETĘ. Europa musi przewodzić walce o środowisko i przeciwko zmianom klimatycznym, zwłaszcza że niektórzy nasi partnerzy międzynarodowi nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Europa musi chronić bioróżnorodność na naszym kontynencie i na całym świecie oraz przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska. Nasza wizja łączy ochronę naszej planety z dobrem wszystkich naszych obywateli; czyste powietrze, czysta woda, czysta energia i wysokiej jakości żywność muszą być dostępne dla wszystkich. UE musi przyjąć pakt zrównoważonego rozwoju z celami społecznymi i ekologicznymi gwarantującymi, że interesy ekonomiczne nie będą górować nad ochroną środowiska. Just Transition Fund ułatwi wdrożenie agendy i celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku w społecznie sprawiedliwy sposób. Wyśrubujemy ambicje klimatyczne UE zgodnie z umową paryską i najnowszymi odkryciami naukowymi w zakresie zmian klimatycznych. Ochrona środowiska wymaga unowocześnienia europejskiego przemysłu, dzięki któremu stalibyśmy się liderem energii odnawialnej i kontynentem neutralnym dla klimatu najpóźniej do 2050 roku. Prawo do emisji CO2 powinno być opodatkowane w całej UE w sposób społecznie sprawiedliwy, tak aby podmioty przyczyniające się do zanieczyszczenia środowiska uiszczały opłaty i aby wspierać inwestycje w tanią i czystą energię. Zwiększając mobilność i jakość powietrza oraz zapewniając tanie i energooszczędne mieszkania, możemy poprawić jakość życia obywateli. W tym celu będziemy popierać plan na rzecz tanich mieszkań i czystego transportu zbiorowego w Europie. Będziemy walczyć z ubóstwem energetycznym i hydrologicznym, zagwarantujemy łatwo dostępną, zdrową, wysokiej jakości żywność i bezpieczne produkty oraz położymy kres szkodliwemu narażeniu na toksyczne substancje chemiczne. Reforma polityki rolnej UE powinna pomóc w zaspokojeniu nowych potrzeb społecznych, obejmując zrównoważone metody produkcji, lepsze żywienie, ograniczenie marnotrawstwa żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej.

WOLNA I DEMOKRATYCZNA EUROPA. Demokracja jest fundamentalną wartością UE. Musi być przestrzegana w Europie i promowana poza jej granicami. Zobowiązujemy się bronić naszej demokracji i ulepszać ją, zwiększając udział obywateli od szczebla lokalnego po europejski. Na wszystkich poziomach konieczne jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego, odpowiedzialności publicznej oraz sprawiedliwych i transparentnych procesów decyzyjnych. Chcemy otwartych i tętniących życiem społeczeństw, w których jednostki mają równe prawa i mogą żyć w wolności od dyskryminacji, uprzedzeń i seksizmu, z pełnym poszanowaniem ich prywatności i bezpieczeństwa. Różnorodność kulturowa wzbogaca Europę i jej obywateli. Różnorodność jest częścią tożsamości i siły Europy; prawa wszystkich mniejszości muszą być chronione. Proponujemy, aby Dzień Europy obchodzony 9 maja był dniem wolnym od pracy we wszystkich państwach członkowskich, aby świętować pokój i jedność w Europie. Będziemy walczyć z orędownikami nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji. Będziemy bronić praworządności i praw człowieka we wszystkich państwach członkowskich i zagwarantujemy, że UE będzie miała wszystkie niezbędne w tym celu narzędzia. Chcemy zdecydowanych działań na rzecz zapobiegania jakiemukolwiek sprzeniewierzaniu funduszy europejskich i środków publicznych – czy to do celów prywatnych, czy w celu wzmocnienia władzy politycznej. Zadbamy o to, aby nie wywierano nadmiernej presji na finansowanie i prawo do działania organizacji chroniących obywateli. Przeciwstawiamy się tym, którzy wywierają presję na naszą demokrację, rozsiewając „fake newsy”, manipulując debatą publiczną lub celowo zakłócając wymianę demokratyczną. Należy wspierać wolne i niezależne media oraz społeczeństwo obywatelskie i umożliwić im pełnienie ich funkcji w demokracji, a także chronić jednostki ujawniające nieprawidłowości. Zacieśnienie współpracy policji i sądów pomoże w walce przeciwko transgranicznej przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi.

FEMINISTYCZNA EUROPA Z RÓWNOUPRAWNIENIEM DLA WSZYST KICH. Jakakolwiek forma dyskryminacji jest niedopuszczalna w naszych nowoczesnych społeczeństwach europejskich. Chcemy wiążącej strategii UE na rzecz równości płci, dzięki której będziemy w dalszym ciągu przewodzić walce przeciwko nierównym wynagrodzeniom i świadczeniom emerytalnym, molestowaniu seksualnemu i przemocy związanej z płcią oraz zagwarantujemy wszystkim jednostkom pełnię praw seksualnych i reprodukcyjnych. Każdy człowiek ma prawo decydować o własnym ciele. Wierzymy w społeczeństwo, w którym kobieta i mężczyzna cieszą się taką samą równowagą między pracą a życiem prywatnym oraz udziałem w życiu politycznym; w którym każda kobieta ma prawo do kariery tak samo, jak każdy mężczyzna ma prawo do wychowywania dzieci i dbania o swoją rodzinę. Pozostaniemy nieugięci w walce o ukrócenie wszystkich form dyskryminacji. Europa powinna zlikwidować bariery prawne i społeczne na rzecz swobody, równości i poszanowania społeczności LGBTI.

POSTĘPOWA EUROPA Z PLANEM DLA MŁODYCH. Nasze społeczeństwa spojrzą w przyszłość z większym optymizmem, jeżeli młodzi ludzie będą mieli lepsze perspektywy, a osoby starsze nie będą borykać się z niepewnością o swoje dalsze życie. Młodzi Europejczycy muszą zyskać kompetencje i umiejętności kształtowania swojej przyszłości oraz stać się aktywnymi obywatelami. Rozwój przyszłych pokoleń musi opierać się na zasadzie solidarności międzypokoleniowej. Jest dla nas niedopuszczalne, że blisko jedno na czworo dzieci jest zagrożone ubóstwem. Każde dziecko musi mieć dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, opieki przedszkolnej, edukacji, mieszkania i żywienia. Wdrożymy europejską gwarancję dla dzieci, aby urzeczywistnić te cele. Aby osiągnąć nasze cele pełnego zatrudnienia młodych ludzi i ograniczenia wykluczenia społecznego, rozszerzymy także gwarancję dla młodzieży, która pomogła już milionom młodych Europejczyków zdobyć dobrą pracę, staż lub dalszą edukację. Edukacja jest prawem, które musi być dostępne dla wszystkich. Będziemy w dalszym ciągu popierać i wzmacniać program Erasmus+ oraz zagwarantujemy możliwość korzystania z niego osobom ze wszystkich środowisk. Wreszcie, chcemy europejskich czeków kulturalnych, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do dóbr kultury.

SILNA I ZJEDNOCZONA EUROPA NA RZECZ LEPSZEGO ŚWIATA. W coraz bardziej niestabilnym świecie Europa musi oświetlać drogę dla demokracji, pokoju i stabilności oraz stanowić wzorzec sprawiedliwości społecznej, dialogu, multilateralizmu, praw człowieka, godnej pracy, praworządności, zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia płci. Musimy się zjednoczyć w obliczu nieprzewidywalnych i izolacjonistycznych partnerów oraz promować odmienną formę globalizacji. Jednocześnie UE powinna naciskać na reformę ONZ. Upewnimy się, że UE uwzględni wiążące standardy społeczne i ochrony środowiska, prawa człowieka, ochronę konsumentów i prawa pracownicze we wszystkich przyszłych umowach handlowych. Umowy te powinny podlegać kontroli demokratycznej, zapewniając właściwy udział społeczeństwa obywatelskiego. Sprzeciwiamy się przestarzałemu prywatnemu systemowi arbitrażowemu. Podtrzymujemy obietnicę zainwestowania 0,7% naszego dochodu narodowego w oficjalną pomoc na rzecz rozwoju oraz zacieśnienia naszych stosunków partnerskich z krajami rozwijającymi się. Będziemy nadal rozwijać naszą wspólną obronność europejską, łączyć i dzielić się naszymi zasobami na rzecz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa we współpracy z NATO i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Europa potrzebuje sprawiedliwej wspólnej polityki azylowej i migracyjnej opartej na podziale odpowiedzialności i solidarności wśród państw członkowskich oraz współpracy z krajami pochodzenia i tranzytowymi. Wszyscy możemy skorzystać na dobrze zarządzanym, stałym i sprawiedliwym systemie migracyjnym; może on pomóc wzmocnić gospodarkę, tworzyć nowe miejsca pracy i utrzymać nasz system opieki społecznej. Europa musi zarządzać migracją w bardziej godny, sprawiedliwy i uporządkowany sposób, utrzymując skuteczną kontrolę granic przy jednoczesnej walce z handlem ludźmi i przestępczym wykorzystywaniem ludzi oraz wzmacniać ochronę osób ubiegających się o azyl. W tym celu musimy otworzyć bezpieczne i legalne kanały, wzmacniać potencjał ochronny sąsiadujących regionów i rozprawić się z rzeczywistymi przyczynami migracji, do których zaliczają się zmiany klimatyczne. Wymaga to nowego partnerstwa z Afryką oraz wszechstronnego europejskiego planu inwestycyjnego dla Afryki. Będziemy działać na rzecz lepszego finansowania polityk integracyjnych oraz wspierać miasta i społeczności gospodarzy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku to dobry moment, aby podpisać nową umowę społeczną dla Europy, która chroni prawa obywateli i promuje solidarność; Europy, która gwarantuje lepsze życie dla wielu, a nie dla nielicznych. Toczymy wojnę o duszę Europy i naszą wspóln ą przyszłość. Partia Europejskich Socjalistów przyniesie postęp i poprawi warunki życia obywateli na wsiach, w małych miasteczkach i dużych miastach we wszystkich regionach Europy. Udzielając poparcia partiom członkowskim PES, wspierasz i budujesz taką Europę.